Vo vyspelom svete patrí násilie páchané na ženách k problémom vážneho záujmu, no k jeho reálneho riešeniu sme sa dostali iba v posledných rokoch, kedy ho do verejného priestoru dostala vlna feministického hnutia v 60. rokoch.

Po daným pojmom násilie páchané na ženách podľa schválenia OSN rozumieme ,,akýkoľvek násilný čin, založený na rodovej nerovnosti, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote“.

Je neakceptovateľné, že v niektorých kútoch sveta, prípadne aj vyspelých krajinách berú niektorí jedinci ako samozrejmosť nadradenosť mužov nad ženami. Mnohými prípadmi daného je najmä týranie ženy manželom, prípadne bývalým manželom, násilie páchané v rodinách, predpokladá sa blízky vzťah medzi obeťou a násilníkom. Pod daným rozumieme psychické, sexuálne a fyzické násilie pod ktoré spadajú znásilnenia, obťažovanie, bitie, zastrašovanie, obchod „s bielym mäsom“, nútená prostitúcia, zastrašovanie v školách/ zamestnaniach a pod. Zastrašujúcim faktom je, že ženy môžu byť násiliu vystavené v ktoromkoľvek období života.

  • pred narodením, kedy môže byť matka týraná/ tehotenstvo je umelo prerušené
  • v detstve: mrzačenie genitálií, zneužívanie, nedostatočná zdravotná, či výživová starostlivosť voči dievčatám
  • počas dospievania, kedy sú ženy v rôznych krajinách nútené k udržiavaniu vopred dohodnutých vzťahov, sexuálne zneužívanie/ obťažovanie, prostitúcia, obchod
  • v dospelosti môžu byť ženy znásilňované v manželstve, týrané partnermi, zavraždené, psychicky/ sexuálne týrané na pracovisku, v domácnosti
  • seniori: týranie žien/ vdov vo vyššom veku rodinnými príslušníkmi/ štátom

V mnohých štátoch sa od roku 2001 uskutočňuje kampaň voči násiliu, na Slovensku pod názvom Piata žena, ktorá poukazuje na fakt, že každá piata žena na Slovensku je akýmkoľvek spôsobom týraná. Napriek tomu v našej krajine dodnes chýba finančná podpora zo štátneho rozpočtu danej inštitúcie i keď podľa obyvateľov Slovenska je bitie ženy, závažným problémom spoločnosti. I keď je to nemorálne a protizákonné, štatistiky hovoria o skutočnosti, že ženy i dievčatá sú bežne sexuálne, aj psychicky týrané. Ako sme už spomínali, na Slovensku ide o cca každú piatu ženu, v USA o každú piatu až siedmu. V minulosti a dnes napr. v krajinách ako Kambodža, Peru, Somálsko je ženské pokolenie opakovane znásilňované obzvlášť brutálnym a masovým spôsobom najmä počas vojen, kedy sú ženy vystavené mimoriadne krutému zaobchádzaniu. Mnohé z nich boli mučené v tzv. znásilňovacích táboroch. Alarmujúcim faktom je, že viac ako 50% prípadov sexuálnych útokov sa pácha na dievčatách vo veku 15 rokov a menej, zväčša rodinnými príslušníkmi, prípadne inými, známymi osobami.

Zastrašujúcim faktom je, že ženy môžu byť násiliu vystavené v ktoromkoľvek období života!

Väčšina žien je týraná v utajení, obeť sa bráni čokoľvek povedať, nakoľko násilník v nej vzbudzuje pocit strachu, poníženia. Pre ženy a dievčatá môže mať zneužívanie a týranie následky ako nočné mory, strata chuti do jedla, čo môže prerásť do mentálnej anorexie, absolútna strata dôvery najmä k osobám opačného pohlavia, prípadne zadosťučinenie pri týraní ďalšej osoby obeťou. Jedným z najvážnejších dôsledkov daného sú samovraždy, kedy žena nedokáže fungovať v reálnom svete a v reálnej spoločnosti z dôvodu poníženého sebavedomia, zlomenia osobnosti a pocitu strachu. Treba si uvedomiť, že všetci ľudia na tomto svete sú rovnoprávni bez ohľadu na farbu pleti, či pohlavie.